מכרז ל -16 מגרשים בשכנות נאות לון בבאר שבע

להוזלת עלויות בניה הצטרף לרשימת הדיוור

להלן פרטים מתוך אתר רשות מקרקעי ישראל, בתחתית העמוד ישנו כפתור שבהקלקה עליו ניתן להוריד את חוברת המכרז הרלוונטית.

לעדכונים מומלץ להצטרף לקבוצת הפייסבוק בונים ומשפצים בדרום - הוזלת עלויות וטיפים

facebooklogo

מתוך אתר רשות מקרקעי ישראל:


מכרז מספר בש/133/2019

רשות מקרקעי ישראל (להלן: "הרשות"), מזמינה בזה הצעות לחתימה על חוזה חכירה ל – 98 שנים עם אופציה להארכה לעוד 98 שנים, בגין השטח אשר פרטיו יפורסמו בחוברת המכרז.

על המגרשים חלה תב"ע 217/102/02/5. יתר פרטי המכרז לרבות מחיר המינימום וגובה הערבות לקיום הצעה יפורטו בחוברת המכרז.

בנוסף לתשלום עבור הקרקע, ישלם הזוכה במכרז הוצאות פיתוח למשרד הבינוי והשיכון והכל כמפורט בחוברת המכרז.

הגשת ההצעות תתבצע באמצעות מערכת מכרזים מקוונת .

ההשתתפות במכרז דורשת הרשמה מראש באתר "ממשל זמין". בעת תחילת הליך ביצוע הגשת ההצעה באתר רשות מקרקעי ישראל, יועבר המשתמש באופן אוטומטי למערכת "ממשל זמין", שם יידרש לבצע הליך הזדהות. בסיום ההליך יועבר באופן אוטומטי לאתר רשות מקרקעי ישראל לשם השלמת הליך הגשת ההצעה.

במכרז תשתתפנה רק הצעות אשר במועד האחרון להגשת ההצעות תימצאנה במלואן במערכת המכרזים המקוונת.

המועד האחרון להגשת הצעות (באמצעות המערכת המקוונת) בתאריך 19/08/2019 עד השעה 12:00 בצהריים. תיבת המכרזים תיסגר ומערכת המכרזים המקוונת תינעל באופן אוטומטי במועד האחרון להגשת ההצעות.

ניתן לקבל עותק של חוברת המכרז, ללא כל תמורה, במשרדי רשות מקרקעי ישראל, קרית הממשלה, רחוב התקוה 4 קומה 1 באר שבע טלפון 08-6264227, 10 ימים לאחר מועד פרסום חוברת המכרז באתר.

זמני קבלת קהל: בימים ב' ו-ד' בין השעות 13:00-08:00 וביום ב' בין השעות 16:00-17:30.

מודגש כי כל הצעה שתוגש במערכת המכרזים המקוונת באמצעות אותה ההזדהות בממשל זמין תעדכן את קודמתה, כלומר מציע אשר הזדהה בממשל זמין והגיש הצעה, אינו יכול להגיש הצעה במערכת המקוונות עבור אדם אחר באמצעות אותה ההזדהות, שכן ההצעה האחרונה תעדכן את קודמתה.

לא תתקבל טענה כי בשל תקלה טכנית כלשהי נמנע מהמציע להגיש את הצעתו במערכת המכרזים המקוונת במועד.

הרשות ממליצה לבצע את הליך הגשת ההצעה למכרז באמצעות מערכת המכרזים המקוונת מבעוד מועד, בשים לב כי עד למועד האחרון להגשת הצעות יש להשלים את הליך הגשת ההצעה המקוונת.

על המציעים להתעדכן באתר רמ"י בגין כל שינוי במכרז עד למועד סגירתו.

להלן רשימת המגרשים ומחיר מינימלי להשתתפות במכרז

שכונת נאות לון באר שבע

להלן תמונות הכוללות את מיקום המגרשים בשכונת נאות לון בבאר שבע

Image
Image
בונים ומשפצים בדרום - משנים את תרבות הבניה