נקודות חשובות בהסכם עם כל נותן שירות

במהלך תהליך הבניה והשיפוץ אנו נדרשים לפעול מול עשרות! נותני שירות ולכן הכנתי רשימת סעיפים עקרוניים שתגן על האינטרס שלכם, תחסוך לכם המון כאבי ראש ומומלץ שתהיה בכול הסכם. כמובן שיש לבצע התאמה לגבי כל תחום.

כל העושה שימוש במידע שבמדריך זה פועל על אחריותו האישית בלבד. יש להיוועץ במומחים הרלוונטיים.

להלן הנקודות שיש להכניס בכול הסכם מול נותן שירות:

1. יש לחלק את שלבי התשלום בהתאם להתקדמות בעבודה. בכול מקרה לא לשלם הכל מראש! לא משנה כמה לחץ יפעיל נותן השירות. ההסכם חייב להיות מחולק עם תנאי תשלום מסודרים בהתאם להתקדמות. לא לשכוח שישנם נותני שירות שמלווים אתכם לאורך כל תהליך הבניה [כמו למשל קבלני החשמל והאינסטלציה] ולכן יש להכניס גם את השלבים האלה.

2. התשלום יתבצע לאחר ביצוע של כל שלב ובתנאי שבוצע לשביעות רצונכם. במקרים שנדרשים אישורים של רשויות שונות, יש להתנות את התשלום בקבלתם.

3. יש לצרף להסכם צילום ת.ז וספח + תעודת איש מקצוע בהתאם לתחום וכן קבלן רשום לפי העניין.

4. על הקבלן לעבוד בתיאום עם יתר נותני השירות ולהתקדם בעבודתו עם התקדמות בניית הבית. אי שיתוף פעולה בשלבים קריטיים ועצירת תהליך הבניה תהיה הפרה יסודית והקבלן ייקנס ויישא בעלויות.

5. על הקבלן להצהיר כי הינו מוסמך על פי חוק ולו האישורים, היכולת וההכשרה לבצע את העבודה בהתאם לחוק .יש להחתים את הקבלן, לדאוג שיציג אישורים הרלוונטיים החוקיים לעסוק בתחום עיסוקו ולצרפם להסכם.

6. חשוב לציין שהתשלום כולל מע"מ!

7. בהצעת מחיר 'פאושלית'. כלומר המחיר שבחוזה כולל את כל החומרים, העבודה, הציוד, הכלים ואמצעי העזר הדרושים לביצוע העבודה עד גמר העבודה [אלא אם כן סיכמתם אחרת] הבית יותקן בצורה מושלמת, מחובר מוכן לשימוש ויכלול את כל החומרים הדרושים אף אם לא פורטו במיוחד. כמו כן יכלול מחיר ההצעה את כל עבודות ההכנה ועבודת העזר הדרושות לביצוע העבודה בשלמותה וכן מוסכם על הצדדים שאספקת החומרים כוללת גם את העמסת החומרים, הובלתם, פירוקם ואחסנתם.

8. במקרים שעל הקבלן להתקין אביזרים שונים יש לציין את סוג האביזר והדגם שלו.[ למשל קבלן אינסטלציה, הצנרת מאיזה סוג, הניאגרות מאיזה סוג. קבלן החשמל, איזה סוג צנרת, איזה סוג חוטים ואיזה סוג אביזרי חשמל וכן הדגם שלהם]

9. הקבלן ישתמש בחומרים ובציוד בעלי תן תקן בלבד.

10. היכן שנדרשים חריצות וחציבות – הן בכול מקרה לא יהיו באלכסון אלא אם כן יש אישור בכתב מהמנדס.

11. התכנית האדריכלית היא חלק בלתי נפרד מההסכם.

Photo by Scott Graham on Unsplash

12. על הקבלן לטפל ולסלק את הפסולת בכול סיום יום עבודה.

13. הקבלן מתחייב כי יש לו פוליסת ביטוח. לו, לעובדיו ולצד שלשי.

14. טעויות בביצוע או אי עמידה בלוח זמנים ישולמו על ידי הקבלן.

15. יש לדאוג שלכל עבודה תהיה תכנית מסודרת ומפורטת ולחתום עליה יחד עם הקבלן.

16. יש לקבוע מראש מה העלות של שינויי\תוספת ולחתום על כך בתכנית עצמה ולציין שכל שינוי ייחתם על ידי הצדדים.

17. היכן שעל הלקוח להסדיר תשלומים מול הרשויות, יש לציין זאת.

18. במידה והקבלן בוחר להשאיר בשטח ציוד, חומרי גלום, כלי עבודה וכו', הדבר על אחריותו בלבד.

19. במידה ונדרשים תיאומים מול נותני שירות אחרים וכן מול הרשויות השונות הקבלן יתאם איתכם או עם הרשות ויגיע והתשלום כולל זאת בהסכם.

20. התשלום כולל התקנת אביזרי קצה. [היכן שהדבר נדרש – למשל חשמלאי, גופי תאורה, קבלן אינסטלציה , ברזים, ניאגרות וכו'.קבלן גינות: התקנת מחשבי השקיה, מילוי עפר, תאורת גינה]

21. המזמין יהא רשאי להוסיף או להפחית מעבודות הקבלן וההוראות לגבי השינוי יעשו באמצעות המזמין, אשר ידאג שההוראות לשינוי יעשו במסמך בכתב וימסרו לקבלן. במידה ויהיו שינויים לאחר ביצוע הקבלן, ישולם לקבלן עבור השינויים האלה על פי הסכמה בין הקבלן למזמין.

22. הקבלן מצהיר בזאת שכל האחריות הנובעת מהעסקת פועלים וקבלני משנה שלו נופלת אך ורק עליו והוא מתחייב לנקוט בכול האמצעים החוקיים הדרושים למניעת כל אסון ומחלה. העבודה תבוצע על אחריותו הבלעדית של הקבלן, מבלי שהמזמין יישא בחלק כלשהו מאחריות זו.

23. סעיף חשוב - בכול מקרה של סכסוך או חילוקי דעות שיתגלו בין הצדדים בקשר עם חוזה זה, או כל עניין הנובע ממנו ואשר אינו ניתן להכרעה על ידי משא ומתן בין הצדדים, יובא להכרעת בורר שיוסכם על שני הצדדים. והיה אם הוגשה תביעה לבורר מאחד הצדדים, לא יפגע הדבר בהמשך תיקון או ביצוע העבודות על ידי הקבלן ובשום אופן לא יפסיק או ישהה הקבלן את ביצוע העבודות, אלא אם כן המזמין לא שילם על אותו שלב.

24. הקבלן מתחייב להתחיל בביצוע העבודה בשלבים המקובלים בבניית בית חדש.

25. סעיף חשוב - ישנם נותני שירות שצרכים לחתום על טפסים כלשהם שאתם לא מודעים להם במעמד החתימה ואם נוצרות מחלוקות הם לא חותמים ואתם ניתנים לסחיטה ולכן חשוב לקרוא מאמר זה ולהתאים את ההסכם שלכם בהתאם לכל חתימה שנותן שירות חייב לחתום – לא משלמים תשלום אחרון ללא חתימה על המסמכים !

Slider

להוזלת עלויות בניה הצטרף לרשימת הדיוור