תקנון האתר

הסכם זה מתאר את תנאי השימוש באתר www.bonim.me ו/או השרותים המוצעים באתר  (להלן: "השימוש באתר"). השימוש באתר כפוף להסכמתך ולהצהרתך ( " הגולש " ו/או " המשתמש " ) כי קראת את תנאי השימוש והסכמת לכל האמור בהם.

מפעילי האתר / בעלי האתר ויתר המשתתפים בו אינם אחראים לתוצאות כל פעולה ו/או הימנעות מפעולה של הגולש בבצוע עסקאותיו / רכישותיו / קבלת החלטות /  פעולותיו בהסתמך על המידע באתר.

התכנים המופעים באתר 
 מפעילי האתר/ בעלי האתר אינם, אחראים לגבי נכונותם או דיוקם של מידע, הצהרות, תכנים או פרטים המתפרסמים באתר וכל ההודעות הינם באחריותו המלאה של נותן השירות שהעלה את הפרסום, חובה עלכם לבדוק בעצמכם את הצעת המחיר וכן להתייעץ עם מומחים מטעמכם.

הגולש מצהיר כי הוא מודע לכך שכל הסתמכות שלו על הצהרות או מידע אחר המוצג באתר נעשה לפי שיקול דעתו ובאחריותו הבלעדית. 

הגולש באתר מצהיר בזאת כי הוא מודע היטב לכך שהמידע המתפרסם באתר מגיע, בין היתר, מצדדים שלישיים. ייתכן שנמצאים בו טעויות, שגיאות, שקרים, ליקויים, אי דיוקים, פרטים חסרים וחומר העלול לפגוע בגולש ו/או ברגשותיו. לאור האמור, מסיר בזאת הגולש כל אחריות ממפעילי/ בעלי האתר בנוגע לתכנים אליהם נחשף ו/או ייחשף במסגרת השימוש באתר.

ידוע לגולש כי בכל מקרה, מפעילי/ בעלי האתר לא ישאו באחריות כלשהי בנוגע למידע המתפרסם באתר ו/או לנזק כלשהו שנגרם למשתמש, לרבות נזק למחשב ו/או לצד ג'. בכל מקרה, בעלי האתר שומרים על זכותם לשנות ו/או לתקן ו/או לערוך ו/או להסיר וכיו"ב כל הודעה ו/או חלק ממנה. המשתמש משחרר את מפעילי/ בעלי האתר מכל אחריות לגבי הופעת ההודעות ו/או העדר הופעה מחמת שיקול דעת של מפעילי/ בעלי האתר, תקלה וכל דבר אחר.

הגבלת אחריות - מובהר בזאת, כי מפעילי האתר/ בעלי האתר ויתר המשתתפים בו אינם מתיימרים לייעץ לכל אדם בקשר לכדאיות רכישה, מכירה קניה ו \או שימוש במוצר ו \ או בשירות. לפיכך אין לראות בכל המידע המופיע באתר, בהודעותיו, בנתונים ובכל חומר אחר המתפרסם באתר משום המלצה או חוות דעת כאמור וכל המקבל החלטה כלשהי על סמך מידע המופיע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. 

המשתמש מצהיר כי ידוע לו ששום דבר באתר אינו יכול להוות תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים שלו ושל כל אדם. 

למפעילי/ בעלי האתר ויתר המשתתפים בו יכול ויהיה עניין אישי ו/או אחזקות בכל נושא המוזכר באתר.

עוד מובהר כי מפעילי/ בעלי האתר ויתר המשתמשים בו אינם אחראים לכל מקרה לכל נזק ו/או הוצאה שנגרמו לגולש, כל נזק אחר, ישיר ו/או עקיף ו/או נסיבתי, וכי הגולש מצהיר כי הוא האחראי הבלעדי לכל סיכון שיגרם לו בגין שימוש באתר.

קניין רוחני - המידע המפורסם באתר ואופן עריכתו הינם בבעלותם הבלעדית של מפעילי/ בעלי האתר. כל מידע ו/או חומר המצוי ו/או הניתנים לצפייה באתר הינו קניינם הבלעדי של מפעילי/ בעלי האתר, בין אם פורסם על ידם או על ידי גולש או על ידי צד שלישי כלשהו, אך מבלי להביא לאחריות מפעילי/ בעלי האתר לדבר כאמור בסעיף הגבלת האחריות שלהלן. חל איסור מוחלט להעתיק, לפרסם, לשכתב או לעשות כל שימוש בכל חלק מן המידע ללא הסכמתם המפורשת, מראש ובכתב של מפעילי/ בעלי האתר.

כל סימני המסחר המופיעים באתר הינם בבעלותם הבלעדית של מפעילי/ בעלי האתר או בבעלותו של צד ג' אחר. שימוש כלשהו בלתי מורשה בסימני המסחר האמורים אסור בהחלט, למעט אם נתקבל אישור מראש ובכתב ממפעילי/ בעלי האתר ו/או אותו צד ג' שסימני המסחר הינם בבעלותו. 

שימוש במידע והגנת הפרטיות - המשתמש נותן בזה את הסכמתו לכך שמפעילי/ בעלי האתר יוכלו לבצע פיקוח ממוחשב על השימוש שלו בשירותים (לרבות באמצעות "עוגיות" ואמצעים דומים) ולהשתמש בכל מידע כאמור, לצורך בקרה ו/או פיקוח ו/או פיתוח ו/או שמירה על איכות השירותים, רמתם ותקינותם ו/או לצורך קיום הוראות כל דין.

פרסומות וקישוריות - מפעילי/ בעלי האתר אינם אחראים בשום אופן שהוא לתכני פרסומות המופיעות באתר. הופעת פרסומת באתר אינה מעידה על תמיכתם של מפעילי/ בעלי האתר ו/או אחריותם ו/או התחייבותם לתכנים המופיעים בפרסומות, למוצר/השירות המפורסם, איכותו, נכונותו ו/או דיוקו. הפנייה באתר המפנה לאתר אינטרנט אחר שאינו האתר ("אתר חיצוני"), אינה מעידה כי מפעילי/ בעלי האתר שולטים בתכנים ו/או בפעולת האתר החיצוני, ומפעילי/ בעלי האתר לא ישאו באחריות כלשהי בנושאים הקשורים באתרים חיצונים.

שינוי תנאים - מפעילי/ בעלי האתר שומרים לעצמם את הזכות לעדכן את תנאי השימוש מעת לעת לפי שיקול דעתם הבלעדי ותנאים אלו יחייבו מרגע פרסומם באתר. המשתמש נדרש לבדוק מפעם לפעם את תנאי השימוש דלעיל.

הדין החל וסמכות שיפוט - השימוש באתר ותנאי שימוש אלה כפופים אך ורק לחוקי מדינת ישראל. כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה הנוגעת לתנאי שימוש אלה ו/או לשימוש באתר יהיו בסמכות שיפוט בלעדית של בית המשפט המוסמך בישראל. ספרי הנהלת האתר ישמשו כראיה מכרעת בין הצדדים.

 הרשמתך בטפסים שונים באתר מהווה הסכמתך לקבלת מיילים מהאתר ו\ מבעליו.

אנו מקווים כי תמצאו ערך מוסף באתר וכי תשכילו לנצל את הכלים הרבים והמידע הרב העומד לרשותכם.

נשמח לשמוע את דעתכם ולקבל את הערותיכם והמלצותיכם לגבי האתר והשירותים הכלולים בו באמצעות מגוון רחב של ערוצי יצירת קשר.

באתר מדריכים וטיפים רבים, המידע המוצג באתר הינו אינפורמטיבי בלבד ואינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי או מקצועי. כל הפועל על פי המידע שבאתר עושה זו על אחריותו בלבד ואין ולא תהיה לו כל טענה לבעלי האתר ו \ או מפעיליו.

 ח.ב גו פור איט מסחר אוטומטי בע"מ (" החברה ") הינה המפעילה של אתר "בונים ומשפצים בדרום". 

אני, חיים מימון, הבעלים והמנהל של החברה.

גלישה מהנה ובהצלחה.

חיים מימון