תקציר הסבר כיצד להשתתף במכרז מס' בש/2018/2

כללי

הזמנה לקבלת הצעות במכרז פומבי לרכישת זכויות חכירה ב 19 מגרשים (סה"כ 19 יחידות דיור) לבניה צמודת קרקע בשכונת רמת שקד אופקים

היישוב: אופקים הצעות לרכישת זכויות: חכירה ייעוד: בנייה צמודת קרקע למגורים מספר יחידות דיור: 19

לוח זמנים למכרז: מועד אחרון להגשת הצעות: 2018/12/03 מכרז מס' מספר בש/2018/2

בתי מגורים צמודי קרקע : בתים חד משפחתיים ובתים חד משפחתיים עם קיר משותף ובהתאם להוראות התכנית ומסמכיה.

-שימו לב שיטת המכרז היא לכל המרבה במחיר, כלומר ה  19 זוכים שייתנו את המחיר הגבוהה ביותר יזכו.  יכול להיות מצב שתתנו מחיר גבוה ועדיין תזכו במגרש קטן כי יתר האנשים שמו מחירים גובהים מכם - זהירות ! 

נקודות חשובות שיש לדעת לגבי המכרז

עמוד 6

6.2.2 . הזוכה יהיה אחראי לטיפול בכל עודפי החפירה לרבות חול, אדמה אבן, פסולת וכיו"ב שימצאו בשטח המגרש במועד מסירת המגרש לזוכה או שנוצרו על ידי הזוכה או מי מטעמו כתוצאה מפיתוח המגרשים ו/או במהלך הבנייה, וזאת בהתאם להוראות כל דין, והוא לא יבוא בכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כספית או אחרת, כלפי רמ"י ו/או מי מטעמה. ידוע לזוכה כי כל הסעיפים להלן חלים גם על קבלני משנה מטעמו.  --- - צריך לבדוק מה המשמעות של מה שמודגש.. בדרך כלל כל עוד לא נמסר המגרש המשתתף לא אחראי על זה וחייב לקבל את המגרש עם הנותונים כפי שהופיעו בחוברת למשתכן.

מסלול המכרז

3.1 כללי התחרות במכרז

3.1.1 מציע/ים רשאי/ים להגיש הצעה למגרש אחד בלתי מסוים מבין כלל המגרשים המפורטים בטבלה שבסעיף 1) בטופס הצעה אחד בלבד), ולזכות במגרש אחד בלבד

3.1.2. יודגש כי ההצעה תהיה ללא ציון מספר מגרש ובאם פרט זה יירשם הוא לא ילקח בחשבון שיקולי ועדת המכרזים

3.1.3 . הצעת המציע הנה למגרש בלתי מסוים ורק במידה והצעתו תהיה הגבוהה ביותר, יוזמן ע"י רמ"י לבחור מגרש והכל כמפורט להלן: מציע שיגיש יותר מהצעה אחת, בין אם יחידי ובין אם במשותף, יראה רמ"י, את כל הצעותיו, שלו ושל שותפיו, כפסולות. מרחב הדרום | מכרז בש/2018/246 | אוקטובר 2018 | עמ' 7 למען הסר ספק, מובהר בזאת כי בני זוג אינם רשאים להגיש הצעות בנפרד. בני זוג אשר יגישו יותר מהצעה אחת בין אם כיחידים ובין אם במשותף, יראה רמ"י את כל הצעותיהם כפסולות.

 .3.4.1התחרות במכרז תהיה על המחיר המוצע עבור הקרקע בלבד ללא מע"מ, ללא הוצאות פיתוח, אגרות, היטלים ודמי הקמה (להלן: "המחיר המוצע").

3.5.1המחיר המוצע לא יפחת מהסכום הנקוב בטבלה שבסעיף 1) עמודה שכותרתה "מחיר מינימום לקרקע בש"ח (לא כולל מע"מ) בכל מגרש ומגרש (להלן: "מחיר מינימום"), הצעה שתכלול מחיר מוצע נמוך ממחיר המינימום תיפסל ולא תובא במניין ההצעות הכשרות במכרז זה. 

עמוד 8

4.3 .מגבלות על העברת זכויות הזוכה יוכל להעביר את זכויותיו לאחר, אך ורק לאחר שימלא אחרי תנאי המכרז, ובכלל זה דרישות התשלום במלואן, חתימה על חוזה חכירה ורישום הזכויות (ככל שהקרקע עברה פרצלציה) כמתחייב מתנאי המכרז. העברת זכויות לאחר עמידה בתנאי התשלום וחתימה על חוזה חכירה, תהיה בהתאם להוראות חוברת המכרז על נספחיה, ונהלי הרשות

ובעמוד 39

באזורי עדיפות לאומית א' כאשר היזם קיבל הנחת סבסוד בהוצאת הפיתוח .
.ג לא תתאפשר העברת זכויות עד לתום חמש שנים ממועד החתימה על הסכם תשתית

עמוד 11

תשלום הוצאות פיתוח בגין תשתיות על לרמ"י בהתאם להסכם הגג : בנוסף לתשלום למשרד, הזוכה במכרז ישלם לרמ"י עבור תשתיות על( סמל גביה ) 154 אשר יבוצעו על ידי הרשות המקומית כמפורט בטבלה שבסעיף1. סכום זה צמוד למדד תשומות הבניה שפורסם ב חודש יולי 2018 . תשלום זה ישולם לרמ"י בתוספת הצמדה למדד הידוע ביום החלטת ועדת המכרזים . כנגד תשלום זה הזוכה במכרז יקבל קבלה שאיננה חשבונית מס .הזוכה לא יוכל לנכות מס תשומות בגין התשלום כאמור.

הסדרת התחייבות כלפי הגורם המפתח

 5.3.4.1.תוך ולא יאוחר מ- 90 יום ממועד בחירת המגרש, על הזוכה במכרז לגשת למשרד הבינוי והשיכון מחוז דרום בכתובת רחוב התקוה 4 קריית הממשלה באר שבע* טל': 6263661-08 בתאום מראש, ולהסדיר את כל ההתחייבויות החלות על הזוכה במכרז כלפי המשרד, לרבות הפקדת ערבות וחתימה על חוזה התשתיות.

עמוד 14

6 .הגשת ההצעה, מועד אחרון להגשת הצעות, תקופת ההצעה

 6.1 .ההצעה תוכנס במעטפה סגורה (להלן: "המעטפה") לתיבת המכרז המיועדת למכרז זה במרחב העסקי הרלוונטי. על המעטפה יש לרשום את מספר המכרז בלבד ללא סימני זיהוי של המציע. יובהר, כי לא יתקבלו הצעות אשר ישלחו בדואר או בפקס.

עמוד 15

.הפקדת ערבויות
7.1 .ערבות לקיום הצעה המציע יצרף להצעה ערבות אוטונומית בלתי מותנית או המחאה בנקאית לפקודת רשות מקרקעי ישראל לפקודת רשות מקרקעי ישראל בנוסח המצ"ב לחוברת המכרז לכל הפחות בסכום המפורט בטבלה שבסעיף 1) להלן ולעיל: "ערבויות או "הערבות"). הערבות תונפק על ידי בנק בארץ או חברת ביטוח ישראלית שברשותה רישיון לעסוק בביטוח על פי חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), תשמ"א-1981 ,והמופיעות ברשימה בסעיף 4.4.2 להוראת תכ"מ 1.7.7 וכפי שתעודכן מעת לעת. יש לצרף ערבות מקורית ובנוסח המצ"ב בלבד (המחאה שאינה בנקאית תיפסל).

הערבות עומדת על 20,000 כפי שמופיע בטבלה שבעמוד 3

עמודים 21-22 טופס השתתפות במכרז

מסמכים שיש לצרף לטופס ההצעה:

.6.1 צילום ברור של ת.ז. (כולל הספח המצורף לתעודת הזהות) של כל אחד מיחידי המציע.

6.2. ערבות או המחאה בנקאית לקיום ההצעה בהתאם להוראות סעיף 7 לחוברת המכרז.---------------------------------

* אין באמור לעיל לשמש כהמלצה או חוות דעת מקצועית כלשהי, כל הפועל על פי האמור לעיל פועל על דעתו בלבד. המטרה היא סיוע ועזרה.

סיוע ותמיכה און ליין
במידה וישנם שאלות, הערות או כל דבר אחר, ניתן בהקלקה על לוגו שלהלן לפנות אליי ישירות בהודעת וואטסאפ
[ ללא שמירה בזיכרון או כל פעולה אחרת, מקליקים וניתן לשלוח הודעה ]


 בהצלחה, 

 חיים מימון 

wp

- במידה וטרם הצטרפתם לקבוצת הפייסבוק, חפשו בפייסבוק:

" בונים ומשפצים בדרום - הוזלת עלויות וטיפים " או הקליקו על האייקון שלהלן ותוכלו ליהנות מסיוע און ליין והמון מידע שיסייע לכם לעבור את הבניה בקלות ,ביעילות וללא הפתעות מיותרות.

facebooklogo


להוזלת עלויות בניה הצטרף לרשימת הדיוור